ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЗАТОЧВАНЕТО

      1. Заточване на длетото от външната страна
      Първото и основно правило при заточване на длетото е правилното му поставяне върху белгията /фиг. 3/. Върхът на длетото “В” и петата му “А” трябва да са легнали добре на белгията, защото ако длетото е легнало само на т. “А”, въобще няма да се заточи, а ако е легнало само на т. “В” ще се заточи бързо, но се променя ъгълът, което ще наложи длетото отново да се заточва на шмиргел.
фиг. 3       Класическият метод на заточване при така поставеното длето /фиг. 3/ е с въртеливо движение. Желателно е въртенето на длетото да се извършва по цялата площ на белгията, което гарантира равномерното и износване и се предотвратява втрапяването на белгията. Въртеливото движение трябва да се извършва само в една посока, независимо дали ще бъде наляво или надясно. Едновременно с кръговото въртене на длетото, трябва да се извършва и още едно завъртане по дъгата на холкера, което трябва да е много по-бавно в сравнение с кръговото въртеливо движение.

фиг. 4 фиг. 5

      При заточването трябва целият режещ ръб да влезе в контакт с белгията, която в случая се явява режещия инструмент, който оставя миниатюрни следи по режещия ръб на длетото. Погледнат под микроскоп, режещият ръб изглежда, като миниатюрен трион /фиг. 4/. Много лесно и с по-добро качество на заточване на длетото отвън, става с така наречената “осморка” /фиг. 5/.
      Като се спазват досега посочените правила за положението на длетото върху белгията, последователността е следната:
      Левият връх на длетото се поставя в десният ъгъл на белгията /т. А/ и длетото се движи напред към т. В по диагонала на белгията, като в същото време плавно се завърта по дъгата на холкера, така, че когато стигне т. В, там вече да е десният връх на длетото.
      Без да се променя положението на длетото, то се изтегля до т. С, откъдето трябва да започне следващото движение по диагонала до т. Д, вече с десния връх на длетото, а в т. Д отново трябва да е извъртян левия връх на длетото. От там, без да се променя положението на длетото, се изтегля в т. А и движението се повтаря.

снимка 1 снимка 2
снимка 3 снимка 4

      Това е начина по който най-лесно и най-бързо се отнема “Конеца”. Това е онагледено на снимки 1, 2, 3 и 4, като на снимка 1 длетото е в т. А, на снимка 2 е в т. В и т. н.

      2. Заточване на длетото от вътрешната страна

снимка 5 снимка 6

      За заточване на длетото от вътрешната страна е необходима профилна белгия, на която краищата да са заоблени или под ъгъл. Дъгата на белгията трябва да бъде по-малка от дъгата на длетото. Белгията трябва да се постави плътно в дъгата на длетото /снимка 5/, не трябва да се задава ъгъл между белгията и длетото /снимка 6/, защото много бързо ще се събори конецът и длетото ще бъде заточено, но след две-три заточвания от вътрешната страна на длетото ще има обратна “фаза”, която за да се премахне, е необходимо отново длетото да се заточва на шмиргел.
фиг. 6       Класическият начинна заточване е движението на белгията да бъде нагоре и надолу, без да се отлепя белгията от длетото. Това важи за тесните длета с ширина до 10 мм. и дълбоките холкери на длетата от №9 до №11, както и за ъгловите /козиножките/ длета от №39 до №41 и №45.
      За по широките длета и по отворени холкери заточването може да стане и по гореописания начин, но много по-бързо и качествено заточване ще стане, като се изпълни по начина, посочен на фиг. 6.
      Това е същия начин, както и заточването на длетата отвън, с тази разлика, че тук теренът е ограничен от ширината на длетото и тук се движи белгията по повърхността на длетото. Ето как тава това: Изтегляме белгията в десния ъгъл горе /т. А/, след това движим белгията надолу по диагонала към т. В. Изтегляме белгията право нагоре към т. С и после надолу по диагонала към т. Д.
      Това е онагледено на снимки 7, 8, 9 и 10, като на снимка 7 белгията е изтеглена максимално нагоре в т. А, на снимка 8 е максимално надолу в т. В и т.н.
      При този начин на заточване /пак “осморка”, но много свита/ се съчетават движенията и при външното и при вътрешното заточване. Двупосочният миниатюрен трион на режещият ръб /фиг. 5/ е максимално подчертан и тогава длетото работи с много добро качество.

снимка 7 снимка 8
снимка 9 снимка 10

      След като длетото е заточено отвън и отвътре и сме се убедили, че конецът /косъма/ е паднал, пристъпваме към заглаждане на длетото на кожа. Тук движението е задължително в обратна посока. Външно заглаждането става, като изтегляме в обратна посока на рязането и в същото време го поклащаме ту наляво, ту надясно, за да се заглади целият ръб на холкера. Вътрешната страна се заглажда пак в същата посока на ръба на ножа.

фиг. 7 фиг. 8

      При заточването на бароковите длета движението на белгията е показано на фиг. 7.
      При ъгловите /козиножките/ длета движенията на белгията при заточване са посочени на фиг. 8.

      3. Изпробване на длетото
      Изпробването става на суха, бяла твърда липа. Структурата на нейната дървесина е хомогенна.
      В нея няма твърди и меки части, както в чама. Всяка друга дървесина може да ни подведе за качеството на заточване.
      Най-важното изискване при пробата е длетото да работи перпендикулярно на жилите на дървото – снимка 11.

снимка 11

      Добре заточеното длето не оставя никаква диря, а при самата работа при отнемането на стружката издава специфичен звук, който гали ухото на добрия майстор резбар.

      4. Допускани неправилни действия при заточване на длета фиг. 9
      Посочените по-горе начини за заточване са придобити от мен в моята 35 годишна практика в производството на длета. Те не са задължителни, но в практиката са се доказали. Мои клиенти са ми съобщавали, че заточват длетата на кечана шайба намазана с шлайфпаста. Това води до повреждане на длетото /фиг. 9/. и отвън и За да се получи полиран режещ ръб, трябва центърът на шайбата да мине под върха на длетото и отвън и отвътре /фиг. 9-а/. Като се има в предвид, че се натиска здраво, за да се лъсне, с течение на времето се получава обратна “фаза” отвътре и изменена “фаза” отвън на длетото /фиг. 9-б/. При това положение се реже длетото и се заточва отново на шмиргел.

  основни понятия изисквания при заточването инструменти за заточване